Knihovní portál Metis

Knihovní portál je webová aplikace, která integruje různé datové zdroje a informační systémy a umožňuje uživateli centralizovaný přístup pod jediným přihlášením. Uživatel tak může najednou prohledávat a využívat jak databázi knih knihovny, tak i různé externí odborné databáze či služby, které má knihovna předplacené.
 
Portál knihovny většinou obsahuje jako základní informační zdroj vlastní katalog knihovny. V tomto případě může plně nahradit vlastní webový katalog knihovního systému, neboť má také integrované všechny aktivní operace tohoto knihovního systému.
 
Hlavní částí produktu je veřejná webová část, kterou knihovna zpřístupní svým čtenářům. Portál může poskytovat různý obsah pro anonymní návštěvníky či přihlášené uživatele.
 
Druhou části je webové administrační rozhraní, přes které obsluha knihovny může efektivně spravovat a nastavovat předplacené externí databáze a služby.

Výhody portálu

Hlavním přínosem pro knihovny je vytvoření jediného přístupového místa ke všem vlastním i externím datům. Čtenář knihovny využívá tento portál pod jediným přihlášením v jediném uživatelském rozhraní. Nemusí tedy přepínat mezi různými elektronickými databázemi s různým ověřováním identity apod. Čtenář může velmi efektivně najednou prohledávat jak databázi knih knihovny, tak i různé externí odborné databáze či služby, které má knihovna předplacené.
 
Hlavní přínosy:
 
   1. vytvoření jediného přístupového místa ke všem vlastním i externím datům knihovny,
   2. možnost prohledávat všechny zdroje dat najednou,
   3. jednotné uživatelské rozhraní a funkce pro práci s různými zdroji,
   4. centrální řešení přihlašování a ověřování identity pro práci s různými zdroji,
   5. efektivní správa všech externích zdrojů a předplacených služeb.
 

Spolufinancování z EU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Vývoj knihovního portálu Metis
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0009378
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vývoj nového produktu - knihovního portálu Metis, který umožní integrovat různé datové zdroje a informační systémy a umožní uživateli centralizovaný přístup pod jediným přihlášením. Výstup projektu přispěje k získání nových zákazníků, rozšíření produktového portfolia a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Realizace projektu je stanovena od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019.