Vize

Tritius propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu tak, aby co nejlépe podpořil transformaci knihoven v kulturní centra umožňující prožitek informací s cílem zvyšování informační gramotnosti celé společnosti.

Knihovna již neslouží jen k prostému získání informací a moderní knihovny jsou si toho velmi dobře vědomé. Knihovny se stávají vzdělávacími a kulturními centry pro setkávání lidí s touhou po celoživotním vzdělávání. Čtenáři knihoven jsou zapojováni do tvorby obsahu a knihovna je spíše v roli moderátora.

Role knihovny

Role knihovny v informační společnosti se významně posunuje od prostého poskytování informací k poskytování důvěryhodných informací, jejich "prožitku", společnému sdílení a diskuzi. Informace jsou většinou snadno dostupné a čtenáři k jejich získání často knihovnu nepotřebují, ale knihovna je stále místem, které nabízí jedinečné výhody.

Tritius je systém, který je připraven novou roli knihovny podpořit v těchto oblastech:

 1. Knihovna je zprostředkovatel informační gramotnosti.
 2. Knihovna je zprostředkovatel "prožitku" informací.
 3. Knihovna je zprostředkovatel důvěryhodných informací.
 4. Knihovna je zprostředkovatel místa k setkávání a sdílení.

Na podporu těchto rolí knihovny připravujeme zcela nové moduly a funkce systému, na které se již můžete těšit

Soulad s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice (2017-2020)

Následující kapitoly popisují, jakým způsobem Tritius podporuje (nebo plánuje podporovat) jednotlivé prioritní osy oficiální platné Koncepce rozvoje knihoven v České republice (dále jen Koncepce). v každé kapitole jsou nejprve zmíněna oficiální opatření z Koncepce, které Tritius podporuje. Následuje pak bližší vysvětlení současného stavu a případné upřesnění, jakým směrem bychom rádi systém v souladu s Koncepcí dále rozvíjeli.

1. Knihovny ve virtuálním prostředí

Relevantní opatření z Koncepce

1.1 Rozvíjet služby knihoven v digitálním prostředí, zpřístupňovat informační zdroje
včetně tradičních dokumentů.
1.2 Podporovat digitalizaci knihovních fondů.
1.3 Shromažďovat národní kulturní dědictví vzniklé v elektronické podobě.

Podpora v Tritiu

Tritius umožňuje knihovnám mnohem lépe využívat digitálních forem dokumentů.
 1. Tritius je celý webový, což z principu lépe podporuje digitální prostředí a umožňuje snadnější a hlubší propojení s dalšími systémy a zdroji.
 2. Součástí nového webového katalogu je integrovaný prohlížeč PDF souborů, který umožňuje online prohlížení dokumentů bez nutnosti jejich stažení. Některé digitalizované (naskenované) tituly mohou mít i stovky MB, a proto je možnost online procházení výhodná. Další plánovanou funkcí je přímo integrovaná čtečka e-knih (EPUB) umožňující online čtení zpřístupněných titulů. Takto integrované čtečky mají velkou výhodu v tom, že čtenář nepotřebuje žádné další zařízení či software, stačí webový prohlížeč. Nabízí se také možnost takto zpřístupnění titulů dále řídit (počet souběžných čtení, nutnost přihlášení apod.), které může být potřeba z hlediska legislativy nebo ochrany duševního vlastnictví (čtenář titul nestahuje k sobě, může jej jen procházet a číst).
 3. Začali jsem s vývojem nového knihovního portálu, který integruje různé datové zdroje a informační systémy a umožňuje uživateli centralizovaný přístup pod jediným přihlášením. Uživatel tak může najednou prohledávat jak databázi knih knihovny, tak i různé externí odborné databáze či služby, které má knihovna předplacené.
 4. Tritius přímo podporuje zpřístupnění vlastního fondu knihovny díky konceptu Open Tritius, který obsahuje nové i tradiční nástroje (Tritius REST WS, NCIP, OAI, Z39.50) pro sdílení informací a dat. Podporujeme otevírání systémů pro efektivnější sdílení a propojování dat.
 5. Tritius přímo podporuje CPK, které má být podle Koncepce centrální silnou službou. 

2. Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra

Relevantní opatření z Koncepce

2.1 Využít potenciál sítě knihoven jako přirozených komunitních center.
2.2 Rozvíjet vzdělávací funkce knihoven zejména v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na celostátní, regionální a lokální úrovni.
2.3 Podporovat čtenářskou a digitální gramotnost dětí i dospělých.
2.4 Podporovat kampaně na podporu čtenářství a společenské prestiže četby.

Podpora v Tritiu

Změny v knihovnickém prostředí již probíhají a Tritius má snahu tento proces podpořit. Tato prioritní osa Koncepce je systémem Tritius velmi výrazně podporována, protože se prakticky shoduje s naší vizí: Tritius propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu tak, aby co nejlépe podpořil transformaci knihoven v kulturní centra umožňující prožitek informací s cílem zvyšování informační gramotnosti celé společnosti.
 
Role knihovny v informační společnosti se významně posunuje od prostého poskytování informací k poskytování důvěryhodných informací, jejich "prožitku", společnému sdílení a diskuzi. Informace jsou většinou snadno dostupné a čtenáři k jejich získání často knihovnu nepotřebují, ale knihovna je stále místem, které nabízí jedinečné výhody.
 
Tritius je systém, který je připraven novou roli knihovny podpořit v těchto oblastech:
 1. Knihovna je zprostředkovatel informační gramotnosti.
 2. Knihovna je zprostředkovatel "prožitku" informací.
 3. Knihovna je zprostředkovatel důvěryhodných informací.
 4. Knihovna je zprostředkovatel místa k setkávání a sdílení.
Mezi plánované funkce Tritia již patří:
 1. Evidence zájmů čtenářů. Systém sleduje zájmy svých čtenářů. Zájmy automaticky odhaduje na základě vypůjčených knih. Čtenář má možnost svoje zájmy ručně upravit. Na základě zájmů umí čtenáři mnohem lépe nabídnout vhodné tituly k vypůjčení a informovat jej o tématicky příbuzných novinkách. 
 2. Sledování trendů a témat. Systém sleduje obecné trendy ve vyhledávání a půjčování a tyto informace přehledně prezentuje. Systém umí knihovně doporučit vhodná témata pro další rozšíření fondu či pořádání akcí a seminářů. Také je možné cíleně oslovit skupinu čtenářů s vybranými zájmy.
 3. Analýza čtenářských dat. Základní ukazatele fungování knihovny je možné podrobněji sledovat z hlediska sociálních a geografických hledisek. Analýza dat umožní knihovně další zvyšování efektivnosti pro různé cílové skupiny.

3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů

Relevantní opatření z Koncepce

3.1. Zpracovat efektivní akviziční strategii s vymezením rolí jednotlivých typů knihoven; v oblasti knihoven provozovaných obcemi a kraji, knihoven muzeí, galerií a archivů, klást důraz na kvalitu fondu regionální literatury.

Podpora v Tritiu

 1. Významnou plánovanou části systému Tritius je samostatný modul pro zvyšování efektivnosti akvizice. Na základě analýzy zájmů čtenářů, současných trendů a centrální databáze efektivnosti výpůjček je systém schopný navrhnout vhodné nákupy do knihovny. Zpracování těchto dat dosud nebylo využito a umožní knihovnám další optimalizaci a v případě jejich zájmu i možnou regionální spolupráci (vzájemně doplňující nákupy geograficky blízkých knihoven).
 2. Intenzivně pracujeme na novém portálu Cenťák.cz (Centrální akvizice), který knihovnám umožní pohodlnější a efektivnější nákup. Tento portál bude přímo propojený s knihovním systémem.

4. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů

Nové funkce pro podporu této prioritní osy teprve hledáme. Budeme rádi za případné nápady, které nám můžete zaslat emailem (obchod@tritius.cz).

5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách

Relevantní opatření z Koncepce

5.4 Nadále podporovat vybavování knihoven ICT v oblasti služeb uživatelům (program VISK).

Podpora v Tritiu

 1. Tritius je ve svém jádru plně multiknihovní systém, který je připraven nabídnout společný systém pro stovky knihoven v regionu o velikosti kraje. Nabízí tak rychlou a snadnou možnost vzniku kooperačních skupin knihoven s úzkou výměnou informací mezi sebou a vznikem regionálního souborného katalogu pro čtenáře - klienty knihoven.
 2. Knihovní systém Tritius je možné provozovat jako webovou službu (SaaS) v našem profesionálním datovém centru a tím významně snížit nároky na pořízení a údržbu vlastního ICT pro provoz knihovního systému - ušetřené finanční, časové i prostorové prostředky je možné využít v knihovně lépe pro její primární účel.

6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb

Relevantní opatření z Koncepce

6.2 Podporovat tvorby metodik měření ekonomické efektivnosti služeb knihoven a jejich uplatňování v praxi.
6.3 Pokračovat v benchmarkingu knihoven.
6.4 Optimalizovat a sjednotit statistické vykazování činnosti všech typů knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby, aktualizovat související metodiky, zvýšit kvalifikaci odpovědných pracovníků knihoven v této oblasti.
6.5 Zvýraznit orientaci knihoven na koncové uživatele (stávající i potenciální), soustavně zjišťovat jejich potřeby a následně upravovat pojetí služeb.
6.9 Sledovat potřeby uživatelů i obecné populace, provádět průzkumy na místní i celostátní úrovni. Využívat statistická data z knihovních systémů, CPK a dalších zdrojů při analýze efektivity akvizice, cirkulace dokumentů a navrhování služeb.

Podpora v Tritiu

 1. Podpora těchto opatření bude systém přímo zajištěna díky již zmíněným funkcím v části věnující se knihovnám jako otevřeným vzdělávacím kulturním, komunitním a kreativním centrům. Konkrétně se jedná o funkce Evidence zájmů čtenářů, Sledování trendů a témat a Analýza čtenářských dat. Tyto funkce společně umožňují sledovat reálné potřeby uživatelů knihoven a mnohem lépe na ně reagovat. Díky nim je možné data knihovny správně analyzovat a výsledky přehledně prezentovat. Tyto funkce jsou navrženy tak, aby je bylo možné dále rozšiřovat, a tak snadno získávat a využívat statistická data.
 2. Již nyní Tritius zajišťuje sběr dat a jejich poskytování v oblasti sledování Roční statistiky knihoven, ale i speciálních podkladů např. pro DILIA.
 3. Zvyšující se tlak na sledování efektivnosti a přímo zmíněná analýza efektivity akvizice a cirkulace dokumentů jsou v Tritiu reflektovány také již zmíněným modulem pro zvyšování efektivnosti akvizice a připravovaným portálem Centrální akvizice (viz část Budování knihovních fondů a informačních zdrojů).
 4. Přímo v Koncepci je psáno, že další propagace knihoven by mohla být realizována přes Centrální portál knihoven. Tritius CPK přímo podporuje a nabízí i nástroje nad rámec současných potřeb CPK pro další rozvoj a propagaci knihovních služeb.

7. Vzdělávání pracovníků knihoven

Nové funkce pro podporu této prioritní osy teprve hledáme. Budeme rádi za případné nápady, které nám můžete zaslat emailem (obchod@tritius.cz).

8. Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce

Nové funkce pro podporu této prioritní osy teprve hledáme. Budeme rádi za případné nápady, které nám můžete zaslat emailem (obchod@tritius.cz).